کد 138 کرمان

نمایندگی مدیران خودرو کرمان - زرنگی پور

حوزه فعالیت

واحد فروش

کرمان،بلوار قدس بلوار ترمینال،پلاک12

واحد فروش

کرمان، خیابان چمران، بین خیابان های 12 و سادات خوشرو

واحد خدمات

کرمان،بلوار قدس بلوار ترمینال،پلاک12