ساعت پذیرش : نوبت صبح:از 8 الی 12:15 نوبت عصر:از 15 الی 18:15 پنجشنبه:از 8 الی 12:45
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 12:30 نوبت عصر:از 15 الی 18:30 پنجشنبه:از 8 الی 13

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 115 : www.ghavami-kasane.com