ساعت کاری : شنبه تا پنچشنبه ساعت 07:30 الی 12:00 – 13:00 الی 19:00
ساعت پذیرش خدمات پس از فروش : شنبه تا پنجشنبه ساعت  12:0007:30 الی 12:00 – 13:00 الی 17:30