جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 AT Lux 97:

به مناسبت عید سعید فطر (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 AT Lux مدل ۹۷

186،700،000 95،675،000 1،131،000 93،350،000 ۱۲ ماهه 26،479،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
95،966،000 2،103،000 ۲۴ ماهه 14،590،000 2،617،000 ‍۱ فقره چک
96،063،000 3،134،000 ۳۶ ماهه 10،681،000 2،714،000 ۲ فقره چک
96،112،000 4،223،000 ۴۸ ماهه 8،767،000 2،762،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM AT Lux

مدل ۹۷

قیمت خودرو : 186،700،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
93،350،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

95،676،000

1،131،000

۱۲ ماهه - 26،479،000 --

95،967،000

2،103،000

۲۴ ماهه - 14،590،000  ۱فقره چک - 2،617،000

96،064،000

3،134،000

۳۶ ماهه - 10،681،000  ۲فقره چک - 2،714،000

96،112،000

4،223،000

۴۸ ماهه - 8،767،000  ۳فقره چک - 2،762،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 AT Lux 98:

به مناسبت عید سعید فطر (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪+بیمه بدنه سال حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 AT Lux مدل ۹۸

195،600،000 100،237،000 1،185،000 97،800،000 ۱۲ ماهه 27،741،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
100،541،000 2،203،000 ۲۴ ماهه 15،285،000 2،741،000 ‍۱ فقره چک
100،643،000 3،284،000 ۳۶ ماهه 11،190،000 2،843،000 ۲ فقره چک
100،694،000 4،425،000 ۴۸ ماهه 9،185،000 2،894،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مبلغ پیش پرداخت ۵۰٪ حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM AT Lux

مدل ۹۸

قیمت خودرو : 195،600،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
97،800،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

100،237،000

1،185،000

۱۲ ماهه - 27،741،000 --

100،541،000

2،203،000

۲۴ ماهه - 15،285،000  ۱فقره چک - 2،741،000

100،643،000

3،284،000

۳۶ ماهه - 11،190،000  ۲فقره چک - 2،843،000

100،694،000

4،425،000

۴۸ ماهه - 9،185،000  ۳فقره چک - 2،894،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 AT Exc 97 Sp:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 AT Exc Sp مدل ۹۷

194،700،000 99،775،000 1،179،000 97،350،000 ۱۲ ماهه 27،613،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
100،079،000 2،193،000 ۲۴ ماهه 15،215،000 2،729،000 ‍۱ فقره چک
100،180،000 3،269،000 ۳۶ ماهه 11،139،000 2،830،000 ۲ فقره چک
100،230،000 4،405،000 ۴۸ ماهه 9،143،000 2،880،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 AT Exc Sp

مدل ۹۷

قیمت خودرو: 194،700،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
97،350،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

99،775،000

1،179،000

۱۲ ماهه - 27،613،000 --

100،079،000

2،193،000

۲۴ ماهه - 15،215،000  ۱فقره چک - 2،729،000

100،180،000

3،269،000

۳۶ ماهه - 11،139،000  ۲فقره چک - 2،830،000

100،230،000

4،405،000

۴۸ ماهه - 9،143،000  ۳فقره چک - 2،880،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 AT Exc 98 Sp:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 AT Exc Sp مدل ۹۸

203،800،000 104،439،000 1،234،000 101،900،000 ۱۲ ماهه 28،904،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
104،756،000 2،296،000 ۲۴ ماهه 15،926،000 2،856،000 ‍۱ فقره چک
104،862،000 3،421،000 ۳۶ ماهه 11،660،000 2،962،000 ۲ فقره چک
104،915،000 4،610،000 ۴۸ ماهه 9،570،000 3،015،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 AT Exc Sp مدل ۹۷

مدل ۹۷

قیمت خودرو: 203،800،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
101،900،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

104،439،000

1،234،000

۱۲ ماهه - 28،904،000 --

104،756،000

2،296،000

۲۴ ماهه - 15،926،000  ۱فقره چک - 2،856،000

104،862،000

3،421،000

۳۶ ماهه - 11،660،000  ۲فقره چک - 2،962،000

104،915،000

4،610،000

۴۸ ماهه - 9،570،000  ۳فقره چک - 3،015،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 MT:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 MT  مدل ۹۷

161،800،000 82،916،000 980،000 80،900،000 ۱۲ ماهه 22،947،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
83،168،000 1،823،000 ۲۴ ماهه 12،644،000 2،268،000 ‍۱ فقره چک
83،252،000 2،716،000 ۳۶ ماهه 9،257،000 2،352،000 ۲ فقره چک
83،294،000 3،660،000 ۴۸ ماهه 7،598،000 2،394،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 MT مدل ۹۷

مدل ۹۷

قیمت خودرو: 161،800،000

میزان تسهیلات  ۵۰٪
80،900،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

82،916،000

980،000

۱۲ ماهه - 22،947،000 --

83،168،000

1،823،000

۲۴ ماهه - 12،644،000  ۱فقره چک - 2،268،000

83،252،000

2،716،000

۳۶ ماهه - 9،257،000  ۲فقره چک - 2،352،000

83،294،000

3،660،000

۴۸ ماهه - 7،598،000  ۳فقره چک - 2،394،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 MT Lux 97:

به مناسبت عید سعید فطر (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 MT Lux مدل ۹۷

164،800،000 84،453،000 998،000 82،400،000 ۱۲ ماهه 23،373،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
84،710،000 1،856،000 ۲۴ ماهه 12،878،000 2،310،000 ‍۱ فقره چک
84،795،000 2،767،000 ۳۶ ماهه 9،428،000 2،395،000 ۲ فقره چک
84،838،000 3،728،000 ۴۸ ماهه 7،739،000 2،438،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 MT Lux

مدل ۹۷

قیمت خودرو: 164،800،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
82،400،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

84،453،000

998،000

۱۲ ماهه - 23،373،000 --

84،710،000

1،856،000

۲۴ ماهه - 12،878،000  ۱فقره چک - 2،310،000

84،795،000

2،767،000

۳۶ ماهه - 9،428،000  ۲فقره چک - 2،395،000

84،838،000

3،728،000 ۴۸ ماهه - 7،739،000  ۳فقره چک - 2،438،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 MT Lux 98:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 MT Lux مدل ۹۸

172،700،000 88،501،000 1،046،000 86،350،000 ۱۲ ماهه 24،493،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
88،770،000 1،945،000 ۲۴ ماهه 13،496،000 2،420،000 ‍۱ فقره چک
88،860،000 2،899،000 ۳۶ ماهه 9،880،000 2،510،000 ۲ فقره چک
88،905،000 3،907،000 ۴۸ ماهه 8،110،000 2،555،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مبلغ پیش پرداخت حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 MT Lux مدل ۹۸

قیمت خودرو: 172،700،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
86،350،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

88،501،000

1،046،000

۱۲ ماهه - 24،493،000 --

88،770،000

1،945،000

۲۴ ماهه - 13،496،000  ۱فقره چک - 2،420،000

88،860،000

2،899،000

۳۶ ماهه - 9،880،000  ۲فقره چک - 2،510،000
88،905،000 3،907،000 ۴۸ ماهه - 8،110،000  ۳فقره چک - 2،555،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 MT Sp Exc:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 MT Sp Exc  مدل ۹۷

169،600،000 86،913،000 1،027،000 84،800،000 ۱۲ ماهه 24،054،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
87،177،000 1،910،000 ۲۴ ماهه 13،253،000 2،377،000 ‍۱ فقره چک
87،265،000 2،847،000 ۳۶ ماهه 9،703،000 2،465،000 ۲ فقره چک
87،309،000 3،867،000 ۴۸ ماهه 7،964،000 2،509،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 MT Sp Exc مدل ۹۷

قیمت خودرو: 169،600،000

میزان تسهیلات  ۵۰٪
84،800،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

86،913،000

1،027،000

۱۲ ماهه - 24،054،000 --

87،177،000

1،910،000

۲۴ ماهه - 13،253،000  ۱فقره چک - 2،377،000

87،265،000

2،847،000

۳۶ ماهه - 9،703،000  ۲فقره چک - 2،465،000

87،309،000

3،867،000

۴۸ ماهه - 7،964،000  ۳فقره چک - 2،509،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 MT Exc Sp:

به مناسبت عید سعید فطر  (باز پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات میزان تسهیلات ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

MVM X22 MT Exc Sp مدل ۹۷

172،600،000 88،450،000 1،046،000 86،300،000 ۱۲ ماهه 24،479،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
88،719،000 1،944،000 ۲۴ ماهه 13،488،000 2،419،000 ‍۱ فقره چک
88،809،000 2،898،000 ۳۶ ماهه 9،875،000 2،509،000 ۲ فقره چک
88،853،000 3،905،000 ۴۸ ماهه 8،105،000 2،553،000 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ + بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

MVM X22 MT Exc Sp

مدل ۹۷

قیمت خودرو: 172،600،000

میزان تسهیلات ۵۰٪
86،300،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪ - زمان تحویل : ۳۰ روز کاری

88،450،000

1،046،000

۱۲ ماهه - 24،479،000 --

88،719،000

1،944،000

۲۴ ماهه - 13،488،000  ۱فقره چک - 2،419،000

88،809،000

2،898،000

۳۶ ماهه - 9،875،000  ۲فقره چک - 2،509،000

88،853،000

3،905،000

۴۸ ماهه - 8،105،0000  ۳فقره چک - 2،553،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید.

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s