ساعت کاری : 18:30-15:00  13:00-08:30
ساعت پذیرش: 18:00-14:30 12:00-08:00

آدرس :
نمایشگاه اول و خدمات پس از فروش: همدان، ضلع شمالی میدان امام حسین
نمایشگاه دوم:تویسرکان،بلوار شهید بهشتی،نرسیده به پمپ بنزین

شماره تماس :
فروش : 08132643007-08132643004
خدمات پس از فروش: 08132643006
فروش دوم: 08134923442